គ្រ៊ីបតូនៅដើមឆ្នាំ 2023

នៅដើមឆ្នាំ 2023 នេះគឺយើងឃើញតម្លៃគ្រ៊ីបតូបានឡើងថ្លៃគួរអោយអត់កត់សម្គាល់ដោយក្នុងនោះ Bitcoin បានឡើងថ្លៃដល់ទៅ 71% ពី 16,000 $(ដើមឆ្នាំ) ទៅ 28,000 $ (ថ្ងៃនេះ), ETH ឡើងថ្លៃដល់ទៅ 51% ពី 1192$(ដើមឆ្នាំ) ដល់ 1809$

Read more