តួលេខ CPI ប្រហារ Portfolio គ្រ៊ីបតូខ្ញុំហើយ

កាលពីម្សិលមិញ FED សហរដ្ធអាមេរិកបានប្រកាស តួលេខ PPI ម្តងហើយដែលតួលេខរបស់វាឡើងដល់ទៅ +0.4%(លើសពីការរំពឹងទុក) ដែលសរុបតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 មកគឺ 8.5%។ ឯថ្ងៃនេះ FED ក៏បានប្រកាសពីទិន្នន័យ CPI បន្ថែមមួយទៀតដែលតួលេខរបស់វាក៏បានឡើងលើសពីការរំពឹងទុកគឺ 8.3% រីឯការរំពឹងទុកគឺតែ 8.2% តែប៉ុណ្ណោះ។

Read more