តួលេខ CPI ប្រហារ Portfolio គ្រ៊ីបតូខ្ញុំហើយ

កាលពីម្សិលមិញ FED សហរដ្ធអាមេរិកបានប្រកាស តួលេខ PPI ម្តងហើយដែលតួលេខរបស់វាឡើងដល់ទៅ +0.4%(លើសពីការរំពឹងទុក) ដែលសរុបតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 មកគឺ 8.5%។ ឯថ្ងៃនេះ FED ក៏បានប្រកាសពីទិន្នន័យ CPI បន្ថែមមួយទៀតដែលតួលេខរបស់វាក៏បានឡើងលើសពីការរំពឹងទុកគឺ 8.3% រីឯការរំពឹងទុកគឺតែ 8.2% តែប៉ុណ្ណោះ។

Read more

តម្លៃកាក់គ្រីបតូបានធ្លាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសទិន្នន័យ CPI

ការិយាល័យស្ថិតិការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសទិន្នន័យ CPI(សន្ទស្សន៏នៃតម្លៃដែលត្រូវចំណាយដើម្បីការរស់នៅរបស់ប្រជាជន) នៅពេលល្ងាចមិញនេះ។ ក្រោយប្រកាសចប់កាក់គ្រីបតូ និង ហ៊ុនក៏បានធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែទិន្នន័យដែលបានចេញមកគឺលើសពីការរំពឹងទុកគឺ CPI បានកើន +0.1% ធៀបជាមួយខែមុនរីឯការរំពឹងទុកគឺ -0.1% និង +8.3% ធៀបជាមួយឆ្នាំមុនឯការរំពឹងទុកគឺតែ +8.1% ទេ។ សួរថាហេតុអ្វីទិន្នន័យ CPI ពាក់ព័ន្ធដល់កាក់គ្រីបតូ? CPI

Read more