ថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់ NFT Marketplace ដែលអ្នកចង់លក់NFT គួរស្គាល់

NFT Marketplace គឺជាវេបសាយ ឬ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលអោយយើងទិញនិងលក់ NFT(វីដេអូពន្យល់អ្វីជាNFT) បាន។ NFT Marketplace គឺត្រូវអាស្រ័យBlockchain ដើម្បីរក្សាទុកពត៍មានលំអិតរបស់NFT ដូចជា ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ អ្នកលក់ អ្នកបង្កើត រួមទាំងតម្លៃរបស់វាផងដែរ ថែមទាំងពត៍មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត។ហើយ NFT Marketplace នីមួយៗគឺអាចប្រើប្រាស់

Read more