ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភ:

គម្រោងបង្កើត NFT ក្នុង Bitcoin ឈ្មោះOrdinal Protocol បានពង្រីកគម្រោងរបស់ខ្លួនចូលក្នុង Blockchain Litecoin រួចរាល់ដោយប្រើពេល​និងថវិកាយ៉ាងតិចបំផុតកាលពីដើមសប្តាហ៏កន្លងមកនេះ។ NFT រូបស្វាដែលល្បីឈ្មោះ BAYC ចំនួន71 ក្បាលត្រូវបានលក់ចេញដោយម្ចាស់តែមួយព្រមគ្នាបានលុយចំនួនជាង 9 លានដុល្លារ។អ្នកដែលលក់នោះត្រូវបានគេដឹងថាជាក្រុម Mando។Platform ដែលគេលក់គឺ Blur

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 16 ខែ កុម្ភ:

ថ្ងៃនេះកាក់គ្រ៊ីបតូបានឡើងថ្លៃគួរសមគឺ +11%។អ្នកដែលបានទិញកាលពីនៅក្រោម 20K ប្រាកដជាត្រូវប៉ាន់ហើយ។ពត៍មានក៏រៀងច្រើនដែរថ្ងៃនេះដែលមានដូចខាងក្រោម។ Ordinal Protocol មានចំនួនផលិត NFT(Inscriptions) ក្នុងBitcoin Blockchain ឡើងដល់ 100,000 NFT ហើយក្រោយ Xverse ដែលជាWallet ដ៏ល្បីរបស់BTC មានការគាំទ្រ Ordinal Protocol

Read more