ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភ:

គម្រោងបង្កើត NFT ក្នុង Bitcoin ឈ្មោះOrdinal Protocol បានពង្រីកគម្រោងរបស់ខ្លួនចូលក្នុង Blockchain Litecoin រួចរាល់ដោយប្រើពេល​និងថវិកាយ៉ាងតិចបំផុតកាលពីដើមសប្តាហ៏កន្លងមកនេះ។ NFT រូបស្វាដែលល្បីឈ្មោះ BAYC ចំនួន71 ក្បាលត្រូវបានលក់ចេញដោយម្ចាស់តែមួយព្រមគ្នាបានលុយចំនួនជាង 9 លានដុល្លារ។អ្នកដែលលក់នោះត្រូវបានគេដឹងថាជាក្រុម Mando។Platform ដែលគេលក់គឺ Blur

Read more