សម្រាប់អ្នកមានMobox Avatar ដែលវាបានចែកFree លើកមុនចាំបាច់ត្រូវ

សម្រាប់អ្នកធ្លាប់បានទទួលNFT របស់Mobox ដែលជារូបតុក្កតាក្បាលបួនជ្រុងកាលពីថ្ងៃមុន ចាំបាច់ត្រូវយកវាទៅដុតចោលដើម្បីទទួលរង្វាន់មិនអញ្ជឹងទេអ្នកនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ជាមួយNFT នោះសូម្បីតែដាក់លក់ ឬ វេរចេញទៅក្រៅ។ ការបង្គាប់អោយដុតNFT នេះចោលគឺដោយសារកាលពី 2 ទៅ 3 ខែកន្លងមកនេះMobox បានចែកNFT ក្នុងBinance NFT ច្រើនខ្លាំងពេកដែលធ្វើអោយតម្លៃរបស់ធ្លាក់រហូតដល់់សឹងមិនមានតម្លៃដូច្នេះហើយបានជាBinance បិទមិនអោយមានការទិញលក់បន្តទៀត។​ ហើយBinance ក៏សម្រេចបើកកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា

Read more