កាក់ETH ឡើងថ្លៃដល់ទៅ 12% ក្រោយការធ្វើតេស្តចុងក្រោយរបស់ The Merge បានបញ្ចប់ដោយរលូន។

Ethereum (ETH) បានឡើងថ្លៃដល់ទៅ 12.76% ដែលធ្វើអោយតម្លៃវាឡើងលើស $1,200។ ការឡើងថ្លៃនេះគឺដោយសារការធ្វើតេស្តសាកល្បងចុងក្រោយរបស់ព្រឹត្តិការណ៏The Merge បានសម្រេចយ៉ាងរលូន។គួរអោយដឹងផងដែរថា The merge គឺជាព្រឹត្តិការណ៏ធំមួយរបស់ គម្រោង Ethereum ដែលនឹងប្តូរខ្លួនពី POW(Proof of Work) ទៅ POS(Proof

Read more