ក្រុមហ៊ុន Meta (Facebook) ត្រៀមបន្ថែមមុខងារទិញ និង លក់ NFT ក្នុង Facebook និង Instagram

ក្រុមហ៊ុន Meta (ឈ្មោះដើម Facebook) បានបើកមុខងារអោយអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook និង Instagram យកNFT ដែលមានក្នុង Blockchain Ethereum, Polygon, និង Flow មកដាក់បង្ហាញក្នុង Timeline ឬ Post របស់ខ្លួនបាន

Read more

NFT ក្នុងInstagram នឹងត្រូវដាក់អោយប្រើ100 ប្រទេសបន្ថែមទៀត

META អតីតឈ្មោះ Facebook បានប្រកាសតេស្តសាកល្បងប្រើ NFT ក្នុង Instagramកាលពីខែឧសភា។ ការតេស្តសាកល្បងនោះបានដាក់អោយប្រើតែប្រទេសមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ។ ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន META បានដាក់អោយប្រទេស100 បន្ថែមទៀតនឹងបានប្រើមុខងារចែករំលែក NFTរបស់ខ្លួន ក្នុង Instagram រួមមានប្រទេសនៅអាហ្វ្រិច អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច មជ្ឈិមបូព៌ា និង អាមេរិក។

Read more

Instagram ត្រៀមដាក់អោយប្រើមុខងារNFT នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។

NFT ឬ Non-Fungible Token(ចុចដើម្បីមើលវីដេអូ អំពី NFT) ដែលជាToken នៅក្នុងBlockchain និងពេញនិយមខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគលើCrypto ត្រៀមត្រូវបានយកមកប្រើនៅក្នុង Instagram ហើយ។Instagram ត្រៀមនឹងអោយអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនអាចយករូបភាពNFT នៅក្នុងBlockchain​ Ethereum, Polygon,Solana, និង Flow មកដាក់បង្ហាញឬ បង្ហោះចូលក្នុងករណីរបស់ខ្លួន

Read more