ធនាគារទូទាត់លុយអន្តរជាតិ BIS ផ្តោចផ្តើមគម្រោងយក Blockchain មកប្រើប្រាស់

BIS ឬ The Bank For International Settlement គឺជាធនាគារផ្តល់សេវាកម្មដល់ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងការទូទាត់លុយរបស់ពួកគេទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។ធនាគារនេះមានសារ:សំខាន់ខ្លាំងក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក។ធនាគារនេះបានផ្តើចផ្តើមនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការយក Blockchain, AI និង Internet Of Thingsមកប្រើប្រាស់។ការផ្តួចផ្តើមនេះបានដឹកនាំដោយប្រធានរបស់ The COP28 UAE។ ក្នុងលិខិតការផ្តួចផ្តើមមានគោលបំណងធំៗដូចជា ប្រើ AI

Read more