ធនាគារទូទាត់លុយអន្តរជាតិ BIS ផ្តោចផ្តើមគម្រោងយក Blockchain មកប្រើប្រាស់

BIS ឬ The Bank For International Settlement គឺជាធនាគារផ្តល់សេវាកម្មដល់ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងការទូទាត់លុយរបស់ពួកគេទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។ធនាគារនេះមានសារ:សំខាន់ខ្លាំងក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក។ធនាគារនេះបានផ្តើចផ្តើមនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការយក Blockchain, AI និង Internet Of Thingsមកប្រើប្រាស់។ការផ្តួចផ្តើមនេះបានដឹកនាំដោយប្រធានរបស់ The COP28 UAE។ ក្នុងលិខិតការផ្តួចផ្តើមមានគោលបំណងធំៗដូចជា ប្រើ AI

Read more

ធនាគារផ្តល់សេវាសងលុយឆ្លងប្រទេសបានចេញគោលនយោបាយថ្មីអោយធនាគារអាចទិញ BTC ទុកបានច្រើនបំផុត 2% នៃចំនួនលុយរក្សាទុកទាំងអស់។

The Bank for International Settlements (BIS) បានចេញគោលនយោបាយថ្មីដោយអនុញ្ញាត្តិអោយធនាគារផ្សេងៗអាចតម្កល់លុយរបស់ពួកគេចំនួន 2% ជាគ្រ៊ីបតូ។ គោលនយោបាយថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយការព្រឹក្សារដូវក្តៅជាលើកទីពីរទៅលើគោលនយោបាយនៃរបស់ធនាគារក្នុងការទិញ ឬ តម្កល់លុយជាគ្រ៊ីបតូ។ដោយកាលនោះ BIS បានអនុញ្ញាត្តិអោយធនាគាររក្សាគ្រ៊ីបតូតែ 1% ប៉ុណ្ណោះនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេតម្កល់ហើយនឹងដាក់អោយប្រើនៅខែមករា ឆ្នាំ 2025។ ដូចដែលបានឃើញនិងឧបសគ្គជាច្រើនបានកើតឡើងទៅលើវិស័យគ្រ៊ីបតូក្នុងមួយរយ:ចុងក្រោយនេះ។តែវិស័យនេះនៅតែបន្តទៅមុខតទៅទៀត និង

Read more