ធនាគារផ្តល់សេវាសងលុយឆ្លងប្រទេសបានចេញគោលនយោបាយថ្មីអោយធនាគារអាចទិញ BTC ទុកបានច្រើនបំផុត 2% នៃចំនួនលុយរក្សាទុកទាំងអស់។

The Bank for International Settlements (BIS) បានចេញគោលនយោបាយថ្មីដោយអនុញ្ញាត្តិអោយធនាគារផ្សេងៗអាចតម្កល់លុយរបស់ពួកគេចំនួន 2% ជាគ្រ៊ីបតូ។

គោលនយោបាយថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយការព្រឹក្សារដូវក្តៅជាលើកទីពីរទៅលើគោលនយោបាយនៃរបស់ធនាគារក្នុងការទិញ ឬ តម្កល់លុយជាគ្រ៊ីបតូ។ដោយកាលនោះ BIS បានអនុញ្ញាត្តិអោយធនាគាររក្សាគ្រ៊ីបតូតែ 1% ប៉ុណ្ណោះនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេតម្កល់ហើយនឹងដាក់អោយប្រើនៅខែមករា ឆ្នាំ 2025។

ដូចដែលបានឃើញនិងឧបសគ្គជាច្រើនបានកើតឡើងទៅលើវិស័យគ្រ៊ីបតូក្នុងមួយរយ:ចុងក្រោយនេះ។តែវិស័យនេះនៅតែបន្តទៅមុខតទៅទៀត និង អាចនឹងមានតម្រូវកាន់តែច្រើនជាងមុននៅថ្ងៃអនាគត។

នៅក្រោមឧបសគ្គជាច្រើនដែលកើតមានលើវិស័យគ្រ៊ីបតូ ធនាគារ BIS បានបង្កើតគោលការណ៏ថ្មីដែលអនុញ្ញាត្តិអោយធនាគារអាចរក្សាលុយ 2% នៃលុយតម្កល់សរុបជាគ្រ៊ីបតូបាន។នៅក្នុងឯកសារពីគោលការណ៏ថ្មីនោះ BIS ថែមទាំងបាន Hightlight ទៅលើគោលនយោបាយ2% នោះទៀតផង។ BIS បានបែងចែកប្រាក់តម្កល់របស់ធនាគារជាពីរក្រុម ក្រុមទីមួយ គឺលុយដែលយើង ឬ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅ និង ក្រុមទីពីរគឺគ្រ៊ីបតូ ឬ Digital Asset។

ប្រភព: https://watcher.guru/news/bank-for-international-settlements-new-policy-allows-banks-to-hold-2-of-reserves-in-cryptocurrency