តើអ្នកបានដឹងអត់ថា Bitcoin មិនមែនជា Cryptocurrency ដំបូងបង្អស់ក្នុងលោក?

Bitcoin ដែលជា Cryptocurrency ឈរលំដាប់លេខមួយសព្វថ្ងៃ ហើយមានតម្លៃថ្លៃជាងគេគឺមិនមែនជា Cryptocurrency ដំបូងបង្អស់ក្នុងលោកទេ។ មុនBitcoin កើតគឺមានCryptocurrency ផ្សេងៗទៀតបានកើតរួចមកហើយតែវាមិនសូវបានការចាប់អារម្មណ៏ហើយមិនទាន់អាចយកមកប្រើប្រាស់អោយបានទូទៅដូចBitcoin។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់ Cryptocurrency ទាំងអស់នោះ។ 1. ការសាកល្បងដំបូងក្នុងប្រទេសNetherlands បើយោងតាមទស្សនាវត្តី Bitcoin Magazine បានអោយដឹងថា ការសាកល្បងយកCryptocurrency

Read more