មកស្គាល់ពីគម្រោងកាក់ HFT (Hashflow)

មិនមែនជាដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ Hashflow (គម្រោងកាក់ HFT) គឺជា DEX(Decentralized Exchange) ឬ និយាយអោយស្រួលស្តាប់គឺជាវេបសាយអោយយើងប្តូរកាក់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើ KYC ដោយគ្រាន់តែមាន Wallet គឺអាចប្តូរកាក់បានហើយ។ សព្វថ្ងៃ Hashflow គាំទ្រBlockchain ដូចជា Ethereum, BNB Chain,

Read more

Binance បានប្រកាសបើក Launchpool សម្រាប់កាក់ HFT បន្ទាប់ពីមិនបានបង្កើតLaunchpool ថ្មីអស់មួយរយ:

Binance បានប្រកាសបើក Launchpool ជាផ្លូវការសម្រាប់កាក់ HFT(Hashflow) មានន័យថាអ្នកដែលមានកាក់ BNB ឬ BUSD អាចយកទៅStake ក្នុង Lauchpool របស់ Binance រួចបានកាក់ HFT មកវិញដែលកម្មវិធីនេះបើកពីថ្ងៃ 1 វិច្ឆិកា(ថ្ងៃស្អែក) ម៉ោង

Read more