មកស្គាល់ពីគម្រោងកាក់ HFT (Hashflow)

មិនមែនជាដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ

Hashflow (គម្រោងកាក់ HFT) គឺជា DEX(Decentralized Exchange) ឬ និយាយអោយស្រួលស្តាប់គឺជាវេបសាយអោយយើងប្តូរកាក់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើ KYC ដោយគ្រាន់តែមាន Wallet គឺអាចប្តូរកាក់បានហើយ។ សព្វថ្ងៃ Hashflow គាំទ្រBlockchain ដូចជា Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrum, និង Optimism ដែលមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគិតជាទឹកលុយចំនួន 10ពាន់លានដុល្លារគិតតាំងពីឆ្នាំ 2021។

ចំនុចពិសេសរបស់គម្រោងនេះមានដូចជា: អាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្តូរកាក់ពី Blockchain មួយទៅBlockchain មួយទៀតបាន(Bridging), Zero Slippage (មិនមានការប្រែប្រួលនៃតម្លៃខណពេលប្តូរកាក់), MEV Protected trades(អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបាន rating ដ៏ល្អ), The Hashverse ជាមុខងារNFT ដែលអ្នកមានNFT អាចមានសិទ្ធិ និង​កាក់ HFT អាចមានសិទ្ធិសម្រេចនៅជោគវាសនារបស់ Hashflow ទាំងមូល។

ការបែងចែកកាក់:

Hashflow genesis distribution
Hashflow distribution

ប្រភព: https://research.binance.com/en/projects/hashflow

https://app.hashflow.com/