គម្រោងកាក់ LTC បានធ្វើការ Halving រួចរាល់

Halving គឺជាព្រឹត្តិការណ៏កាត់រង្វាន់នៃការបង្កើត block ថ្មី។ Litecoin ដែលមានកាក់ LTC គឺជាកាក់ដែលបានចម្លងពី BTC បានធ្វើការ Halving សម្រាប់គម្រោងរបស់ខ្លួនរួចរាល់នៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការ Halving នេះរង្វាន់ក្នុងការបង្កើត Block ថ្មីរបស់ Litecoin នឹងចុះនៅ 6.25 LTC

Read more