កុំភ្លេចចូលទៅមើល Wallet របស់ Binance ផងក្រែងបានAirdrop ETHW

បញ្ជាក់: កាក់ ETHW ជាកាក់បង្កើតដោយសហគមន៏របស់ Ethereum ដែលគាំទ្រ Proof Of Work ដែលពួកគេបាន Hardfork Blockchain Ethereum បន្ទាប់ពី Ethereum ប្តូរទៅ Proof Of Stake។ ETHW

Read more