មកទិញកាក់ថ្មីក្នុងតម្លៃដំបូងជាមួយកម្មវិធី Bybit Launchpad

Bybit Launchpad គឺជាកម្មវិធីមួយដែលអ្នកវិនិយោគជាមួយ Crypto Exchange Bybit អាចទទួលបានកាក់ថ្មីមុនកាក់នោះដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ។រយ:ពេល 10 ម៉ោងទៀត Bybit នឹងបើកអោយអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមដើម្បីទទួលបានកាក់ CTT កាក់ថ្មីដែលត្រៀមដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ Bybit។ ដើម្បីចូលរួមអ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវមាន Account Bybit បើអត់ទាន់មានអាចចុះឈ្មោះតាមតំណរបស់ Admin បាន

Read more