មកទិញកាក់ថ្មីក្នុងតម្លៃដំបូងជាមួយកម្មវិធី Bybit Launchpad

Bybit Launchpad គឺជាកម្មវិធីមួយដែលអ្នកវិនិយោគជាមួយ Crypto Exchange Bybit អាចទទួលបានកាក់ថ្មីមុនកាក់នោះដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ។រយ:ពេល 10 ម៉ោងទៀត Bybit នឹងបើកអោយអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមដើម្បីទទួលបានកាក់ CTT កាក់ថ្មីដែលត្រៀមដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ Bybit។ ដើម្បីចូលរួមអ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវមាន Account Bybit បើអត់ទាន់មានអាចចុះឈ្មោះតាមតំណរបស់ Admin បាន ក្រោយពីបានចុះឈ្មោះរួចចាំបាច់ត្រូវធ្វើ KYC អោយបាន Level 1។ក្រោយពីបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ធហើយអ្នកវិនិយោគត្រូវទៅចុចចូលរួម CTT Launchpad តាមតំណនេះក្រោយពីចុចចូលរួមរួចអ្នកវិនិយោគចាំបាច់ត្រូវមានកាក់ USDT ឬ MNT នៅក្នុង Spot Account, Fund Account និង Derivatives account។ក្រោយពេលវាបើកអោយ Commit អ្នកវិនិយោគត្រូវយកកាក់ USDT ឬ MNTទៅដាក់ចូលក្នុង Launchpad ដើម្បីទិញកាក់ CTT ក្នុងតម្លៃដំបូងគឺ 1 CTT = 0.0033 USDT។

អ្នកជំនាញរបស់ CNBC បានអោយដឹងថា Spot Bitcoin ETF ដែលជាសេវាកម្មអោយអ្នកវិនិយោគអាចវិនិយោគទៅលើកាក់ BTC និង គ្រ៊ីបតូជាកញ្ចប់អាចនឹងទទួលបានការអនុម័តនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះបើដូចដែលអ្នកជំនាញរបស់ CNBC បានគិតមែនកាក់ BTC និង គ្រ៊ីបតូផ្សេងទៀតគឺអាចនឹងឡើងថ្លៃ។សព្វថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុធំៗចំនួន 2 ដែលកំពុងរងចាំការអនុម័តក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃទៀតជាច្រើនដូចជា Blackrock, និង Bitwise។

ប្រភព:

Watcher Guru