ម្ចាស់គម្រោងកាក់Ethereumបានវេរកាក់ចំនួន 1 លានដុល្លារចូលក្នុង Coinbase

Ethereum គឺជាBlockchain លំដាប់ទីពីរក្នុងលោកដែលបានបង្កើតដោយមនុស្សមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Vitalik។គម្រោង Blockchain នេះមានកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះ ETH។ទាំងកាក់ BTC និង ETH បានធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៏មុនហើយមកដល់ពេលនេះកាក់គ្រ៊ីបតូចាប់ផ្តើមមានតម្លៃនឹងឡើងវិញ។ខណ:ដែលកាក់កំពុងមានលំនឹងឡើងវិញ PeckShieldAlert បានរាយការណ៏មកថាលោក Vitalik បានវេរកាក់ ETH ចំនួន 1 លានដុល្លារចូលក្នុង Coinbase

Read more

Bitget បានអោយដឹងថាបានទទួលការវិនិយោគ100 លានដុល្លារ

គ្រ៊ីបតូ Exchange Bitget បានអោយដឹងពីលុយវិនិយោគដែលខ្លួនទើបទទួលបានចំនួន 100 ដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឃន៍ Web3 របស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងវាយលុកទីផ្សារអាស៊ី។ទីស្នាក់កណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅ Seychelles គឺមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបើកកម្មវិធី Go-beyond derivatives។ក្រុមហ៊ុននេះទើបទិញក្រុមហ៊ុន Bitkeep កាលពីខែ មីនា ហើយបានវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន Startupចំនួន 30លានដុល្លារបន្ថែមទៀត។ក្រោយមកក្រុមហ៊ុននេះក៏ទទួលបានការវិនិយោគដល់ទៅ 10 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន

Read more