ម្ចាស់គម្រោងកាក់Ethereumបានវេរកាក់ចំនួន 1 លានដុល្លារចូលក្នុង Coinbase

Ethereum គឺជាBlockchain លំដាប់ទីពីរក្នុងលោកដែលបានបង្កើតដោយមនុស្សមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Vitalik។គម្រោង Blockchain នេះមានកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះ ETH។ទាំងកាក់ BTC និង ETH បានធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៏មុនហើយមកដល់ពេលនេះកាក់គ្រ៊ីបតូចាប់ផ្តើមមានតម្លៃនឹងឡើងវិញ។ខណ:ដែលកាក់កំពុងមានលំនឹងឡើងវិញ PeckShieldAlert បានរាយការណ៏មកថាលោក Vitalik បានវេរកាក់ ETH ចំនួន 1 លានដុល្លារចូលក្នុង Coinbase

Read more