មកស្គាល់ពីគម្រោងកាក់ HOOK ដែល Binance កំពុងដាក់ចូល Lauchpad

មិនមែនជាដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ។ មុននឹងទៅស្គាល់ពីគម្រោងកាក់ HOOK អ្នកដែលមានកាក់ BNB ចង់ទៅទិញកាក់នេះនៅថ្ងៃដំបូងក្នុងBinanceអាចទៅដាក់ Stake ក្នុង Binance Launch pool បានតាមតំណនេះ។ កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលរួម Lauch pool នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ 01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022​

Read more