ធនាគារអាមេរិកបានវាស់ស្ទង់ឃើញថា គ្រ៊ីបតូនៅតែមានអ្នកជឿជាក់ទោះបីតម្លៃធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយ

តាមការវាស់ស្ទង់មួយរបស់ Bank Of America (ធនាគារនៃសហរដ្ធអាមេរិក) បានអោយដឹងថាទោះបីតម្លៃរបស់គ្រីបតូធ្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមានអ្នកជឿជាក់ដែល ជម្រើននេះមានខ្លឹមសារលម្អិតដូចខាងក្រោម: 1. ធនាគារអាមេរិកបានធ្វើជំរឿនទៅលើអតិថិជនដែលធ្លាប់បានក៏ដូចជាមានទំនងនឹងវិនិយោគទៅលើ គ្រីបតូ ក៏ដួចជា ទ្រព្យសម្បត្តិDigital ផ្សេងៗចំនួន 1000 នាក់។ ក្នុងនោះមានចំនួន 91 % បានឆ្លើយថាពួកគេនឹងទិញគ្រីបតូ នៅ6

Read more