គម្រោងកាក់ Bald បានដកកាក់ពី Liquidity Pool

Bald គឺជាកាក់ប្រភេទ Meme Coin ដែលដាក់អោយប្រើប្រាស់ក្នុង Blockchain Base។ ម្ចាស់គម្រោងកាក់នេះលេងខូចទៅលើអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនដោយបានដកកាក់ពី Liquidity Pool ចំនួន25.6 លានដុល្លារជាកាក់ ETH រហូតធ្វើអោយតម្លៃរបស់កាក់នេះធ្លាក់ជាង 92%។សកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានគេហៅថា Rug Pull ថ្វីបើអ្នកអភិវឌ្ឃន៏មួយរូបនៃគម្រោងនេះចេញមកថាពួកគេមិនបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគក៏ដោយ។អ្នកតាមដានគម្រោងនេះមានការសង្ស័យថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយគម្រោងនេះអាចជា sam bankman-fried

Read more