ការស្នើសំុសេវា Bitcoin ETF របស់ BlackRock អាចនឹងដឹងលទ្ធផល6 ខែទៀត

BlackRock គឺជាក្រុមហ៊ុនទទួលវិនិយោគជូនអតិថិជនធំជាងគេមួយនៅសហរដ្ធអាមេរិកហើយកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះក្រុមហ៊ុន BlackRock បានស្នើសុំបើកផ្តល់សេវាកម្មទទួលវិនិយោគលើគ្រ៊ីបតូតែលទ្ធផលនៅមិនទាន់ច្បាស់ការនោះទេ។

លោក Mike Novogratz ដែលជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Galaxy Digital បានអោយដឹងថាសេវាកម្ម Bitcoin ETF ទីមួយរបស់សហរដ្ធអាមេរិកអាចនឹងបើកមុនខែកុម្ភ: ឆ្នាំក្រោយនេះ។លោកបានអោយដឹងថាក្រុមហ៊ុន BlackRock និង Invesco អាចជាគូរប្រជែងដ៏ធំរវាងគ្នានិងគ្នានៅពេលដែលសេវាកម្ម Bitcoin ETF របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះត្រូវបានអនុម័ត។

DEX(Decentralized Exchage) SpiritSwap ដែលជាគម្រោងក្នុង Fantom បានអោយដឹងថាខ្លួនអស់លុយក្នុងការដំណើរការគម្រោងរបស់ខ្លួនហើយដោយសារតែគម្រោង Multichain មានបញ្ហា។

FED សហរដ្ធអាមេរិកតម្រូវអោយធនាគាររដ្ធត្រូវស្នើសុំច្បាប់មុននឹងផ្តល់សេវាបង្កើតកាក់, រក្សា និងបម្រើសេវាកម្មកាក់ Stable Coin។

ប្រភព:

https://cointelegraph.com/news/blackrock-insiders-bitcoin-etf-within-six-months-galaxy-novogratz