ធនាគាររបស់បារាំង Societe Generale បានសិទ្ធិទាក់ទងនឹងគ្រ៊ីបតូ

Societe Generale គឺជាធនាគារធំលំដាប់ទីបីរបស់បារាំងទទួលបានសិទ្ថិស្របច្បាប់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទាក់ទងនឹងគ្រ៊ីបតីដូចជាទិញលក់, ប្តូរ និង រក្សាកាក់គ្រ៊ីបតូ។ធនាគារនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនទីមួយហើយដែលទទួលបានសិទ្ថិនេះខណ:ដែរក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា Binance នៅមិនទាន់បានសិទ្ធិនៅប្រទេសបារាំងនៅឡើយ។

ការរងចាំបានមកដល់គម្រោង Linea បានបើក Mainnet របស់ខ្លួនជាផ្លូវការជាមួយនឹងការចែក NFT សម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួម Testnet របស់គម្រោងក្នុងកំឡុងពេល 9 សប្តាហ៏កន្លងមកនេះដោយវាបែងចែក NFT ជា 5 ប្រភេទទៅតាមចំនួនពិន្ទុដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានកាលពីនៅក្នុងTestnet ដែលរួមមាន Omega, Delta, Gamma, Beta និង Alpha។ Alpha គឺជា NFT ដែលមានកម្រជាងគេហើយ Omega គឺមានច្រើនជាងគេ។អាចត្រួតពិនិត្រតាមតំណនេះបាន។

ប្រភព:

https://www.coindesk.com/policy/2023/07/19/societe-generale-becomes-first-company-to-win-french-crypto-license/