កាក់របស់គម្រោង NFT Azuki បានទទួលរងការវាយប្រហារ

Azuki គឺជាគម្រោង NFT មួយដែលបានមានការប្រចាំរបស់ខ្លួនគឺ bean ដែលគ្រប់គ្រងដោយ AzukiDao។ កាក់នេះត្រូវបានគេវាយប្រហារទៅលើ SmartContract ដែលបានបង្កើតកាក់តែម្តងដែលធ្វើអោយខូចខាតជាកាក់អស់ 35ETH ដោយទទួលបានការរាយការណ៏ពី MetaSleuth។ មូលហេតុធំនៃបញ្ហានេះគឺមកពីកង្វះខាតនៃការត្រួតពិនិត្រទៅលើ signatureClaimed varialble ដែលមានក្នុងកូដសរសេរដោយអ្នកអភិវឌ្ឈន៏គម្រោងនេះតែម្តង។មកដល់ពេលនេះ SmartContract របស់ AzukiDao ត្រូវបានបិទជាបណ្តោះអាសន្នហើយ។

ប្រភព: