មកមើលចំណូលសរុបតាំងពី Binance US តាំងពីបើកមក

ក្រោយពីត្រូវបាន SEC ដាក់ពាក្របណ្តឹង Binance US កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះយើងមកមើលរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថិរបស់ Binance US តាំងចាប់ផ្តើមដំណើរការ។យោងតាមរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុដែល BAM Trading Service បានរាយការណ៏បានអោយដឹងថា Binance US មានចំណូលសរុបចំនួន410លានដុល្លារគិតតាំងពីបានបើកនៅឆ្នាំ 2019 រហូតដល់ឆ្នាំ2023 ក្នុងនោះប្រាក់ចំណេញមានចំនួនក្បែរ 225 លានដុល្លារ។ BAM គឺជាក្រុមហ៊ុនដែល Binance US ប្រើដើម្បីអាចបើក Crypto Exchange នៅសហរដ្ធអាមេរិកបាន។ឆ្នាំដែល Binance រកចំណូលបានច្រើនជាងគេគឺ 2021 ដែលរកបានដល់ទៅក្បែរ 266 លានដុល្លារនិងចំណេញ 147 លានដុល្លារ។

របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ Binance

ប្រភព:

https://www.theblock.co/post/233466/binance-us-raked-in-410-million-of-revenue-since-inception-accounts-show