គ្រ៊ីបតូយ៉ាងម៉េចហើយដើមឆ្នាំនេះហើយមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះ CEX

ក្នុងឆ្នាំនេះសេដ្ធកិច្ចគឺអាចនិយាយបានថាធ្លាក់ខ្លាំងមិនថាតែស្រុកខ្មែរទេនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏ធ្លាក់ដូចគ្នា។ គ្រ៊ីបតូក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺស្ថាប័នវិនិយោគធំនាំគ្នាដកភាគហ៊ុនឬការវិនិយោគពីគម្រោងគ្រ៊ីបតូដូចគ្នា។ដូចនេះវាធ្វើអោយគម្រោងគ្រ៊ីបតូដែលមានមូលដ្ធានគ្រឹះមិនច្បាស់លាស់នឹងលែងមានការអភិវឌ្ឃន៏តទៅទៀតបញ្ហានេះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើអោយតម្លៃកាក់របស់វាធ្លាក់ថ្លៃ។ រីឯអ្នកដែលមានកាក់នៅក្នុង Crypto Exchangeផ្សេងៗសំុបង្កើនភាពប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះខ្លាចក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបិទមិនអោយដកកាក់ដូច FTX ទៀត។ដោយថ្មីៗនេះមានពាក្រចចាមអារ៉ាមទាក់ទងនឹង Gate io ដែលអ្នកវិនិយោគនាំគ្នាភ័យដកកាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុននេះអស់យ៉ាងច្រើនក្រោយពេលមានការបាត់ខ្លួន CEO របស់ Multichain ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធិទៅជាមួយ Gate io។ រីឯថ្ងៃនេះគឺមានពាក្រចចាមអារ៉ាមទាក់ទងនឹង Crypto Exchange ឈ្មោះ MEXC ដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដកកាក់។ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកគួរតែរៀនពីរបៀបរក្សាកាក់ដោយខ្លួនឯង។

ចូរចំណាយពេលដែលកាក់ចុះថ្លៃហើយលែងមានអ្នកនិយាយអំពីវាដើម្បីរៀននិងសិក្សាអោយច្បាស់ពីគ្រ៊ីបតូដើម្បី Bull run (ពេលកាក់ឡើងថ្លៃលើកក្រោយគឺយើងដឹងមុនគេ)។

ប្រភព: