ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី​ 17 ខែមីនា

អ្នកអភិវឌ្ឃន៏របស់គម្រោង​Blockchain Ethereum បានប្រកាសថ្ងៃដែលបើកអោយដកកាក់​ ETH ពី Proof Of Stake នៅថ្ងៃទី 12 ខែ​មេសា។ការ​ upgrade លើកនេះត្រូវបានហៅថា Shanghai Hardfork ឬហៅថា​ Shapella ដែលបានកំណត់ថានឹងចាប់ផ្តើមក្នុងខែមីនាតែត្រូវបានពន្យាទៅដល់ខែមេសាវិញ។នៅពេលដែល Upgrade រួចភ្លាមអ្នកដែលបានStake កាក់អាចដកកាក់ពួកគេបាននៅក្នុង Testnet 90នាទីក្រោយទើបBlocks ថ្មីត្រូវបានបង្កើត។

កាលពីម្សិលមិញកាក់Shiba inu បានធ្លាក់ដល់ទៅជាង 10% ក្រោយពេលមានពត៍មានទាក់ទងនឹងកូដរបស់ Blockchain Shibarium បានយកកូដពី rinia testnet genesis ដោយសារវាមានChain ID ដូចគ្នា។ការដែលមានChain ID ដូចគ្នាវានឹងធ្វើអោយអ្នកដែលមកលេង​ Blockchain Shibarium អាចនឹងច្រឡំទៅលេងBlockchain មួយទៀត។វាបានបង្ហាញពីចំនុចខ្សោយរបស់អ្នកអភិវឌ្ឃន៏របស់ Developer គម្រោងនេះ។

Binance បានប្រកាសLaunchpad ថ្មីមួយទៀតឈ្មោះ SpaceID ដែលមានកាក់ឈ្មោះថាID។អ្នកដែលចង់ទិញកាក់ ID នេះក្នុងតម្លៃពេល Launchpad អាចត្រៀមកាក់បានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនិងធ្វើតាមការណែនាំតាមនេះ

ប្រភព:

https://www.coindesk.com/markets/2023/03/16/shiba-inu-token-falls-10-amid-shibarium-code-drama/