ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី​ 17 ខែមីនា

អ្នកអភិវឌ្ឃន៏របស់គម្រោង​Blockchain Ethereum បានប្រកាសថ្ងៃដែលបើកអោយដកកាក់​ ETH ពី Proof Of Stake នៅថ្ងៃទី 12 ខែ​មេសា។ការ​ upgrade លើកនេះត្រូវបានហៅថា Shanghai Hardfork ឬហៅថា​ Shapella ដែលបានកំណត់ថានឹងចាប់ផ្តើមក្នុងខែមីនាតែត្រូវបានពន្យាទៅដល់ខែមេសាវិញ។នៅពេលដែល Upgrade រួចភ្លាមអ្នកដែលបានStake

Read more