របាយការណ៏នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលវិនិយោគក្នុងគ្រីបតូប្រចាំសប្តាហ៏

សាច់ប្រាក់ដែលបានចូលវិនិយោគជាមួយDigital Asset មានចំនួន3 លានដុល្លារកាលពីសប្តាហ៏មុនដែលជាសប្តាហ៏ទី6 ហើយដែលមានលុយហូរចូលវិនិយោគជាមួយ Digital Asset ដែលមានចំនួនលុយសរុប 529 លានដុល្លារ។ ចំណែក Bitcoin មានលុយហូរចេញចំនួន 8.5 លានដុល្លារ។ សេវាកម្មវិនិយោគជាមួយ Short-bitcoin មានលុយចេញចំនួន 7.5 លានដុល្លារ។ ជាមួយនឹងទិន្នន័យពីរអាទិត្រជាប់គ្នាអ្នកវិនិយោគជឿថា Bitcoin បានឆ្លងកាត់ចំនុចទាបបំផុតហើយ។សម្រាប់កាក់ ETH មានលុចចូលវិនិយោគដល់ទៅ 16លានដុល្លារ។7 សប្តាហ៏ជាប់គ្នាហើយដែលមានលុយហូរចូលវិនិយោគជាមួយកាក់ ETH ដែលមានលុយហូរចូលសរុប 159 លានដុល្លារដោយអ្នកវិនិយោគបានជឿថា The Merge ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះនៅខែកញ្ញានឹងមានរឿងល្អៗកើតឡើងជាមួយ Ethereum Proof Of Stake។

ប្រភព: https://blog.coinshares.com/volume-92-digital-asset-fund-flows-weekly-report-d9364fd76367