បច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងត្រូវបានពេញនិយម​ Zk rollups

ក្នុងឆ្នាំ​2023 នេះបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលកំពុងត្រូវបានគេនិយាយច្រើនជាងគេគឺបច្ចេកវិទ្យា​ Zk-rollups ដែលគម្រោងBlockchainនាំគ្នាធ្វើការUpdate ដើម្បីយកបច្ចេកវិទ្យានេះមកប្រើដូចជាគម្រោង​ Blockchain ថ្មីឈ្មោះ zksync , Starknet និង​ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង Polygon ដែលនឹងប្រើ zkEVM នៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ។ខាងក្រោមយើងនឹងមកដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះរួមជាមួយគម្រោងដែលនឹងយកវាមកប្រើហើយមិនទាន់បានលក់កាក់ ក៏ដូចជាបានលក់កាក់ហើយ។ Zk-rollups គឺជាBlockchain ស្រទាប់ទីពីរ ឬ

Read more