90% នៃកាក់របស់អតិថិជន WazirX រក្សាទុកក្នុង Binance Wallet

WazirX គឺជាគ្រ៊ីបតូExchange ដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលរក្សាកាក់របស់អតិថិជនដ៏ច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរ។ WazirX បានប្រកាសពី Proof Of Reserves របស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុននេះមានកាក់ដល់ទៅ 90% នៅក្នុង Binance Wallet។ CoinGabbar គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រួតពិនិត្រគ្រ៊ីបតូរបស់ក្រុមហ៊ុន WazirX បានប្រកាសProof Of Reserve

Read more