គម្រោង Blockchain Vechain បានចាប់ដៃគូរជាមួយ AWS

Vechain គឺជាគម្រោង Blockchain បង្កើតមកក្នុងគម្រោងជួយកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិចដែលមកបំផ្លាញបរិយាកាសផែនដីតាមរយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពដោយប្រើបច្ចេកទេស Blockchain។កាលពីព្រឹកមិញនេះ Vechain បានប្រកាសចាប់ដៃគូរជាមួយ AWS(Amazon Web Service) ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន អោយល្អជាងមុន មានសុវត្ថិភាព អាចពង្រីកអោយប្រើបានទូលាយជាងមុន អាចយកប្រព័ន្ធមួយចំនួនដែលAWS មានស្រេចដូចជា IOT(Interenet of thing), និងSmart

Read more