កាក់ TUSD ជួបបញ្ហាក្រោយPrime Trust មិនអាចដកលុយដុល្លារអោយបាន

កាក់TUSD គឺជាកាក់ Stable Coin ដែលត្រូវមានតម្លៃ 1$។ ហើយដើម្បីបង្កើតកាក់ 1 TUSD បានក្រុមហ៊ុននេះត្រូវរក្សាលុយមួយដុល្លារចូលក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចជឿទុកចិត្តបានព្រោះបើជាប់បញ្ហាអីគឺអ្នកវិនិយោគអាចយកកាក់របស់ពួកគេទៅដកជាលុយដុល្លារជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះ។ TUSD បានប្រើប្រាស់ Prime Trust ក្នុងការតម្កល់លុយដុល្លារដើម្បីបង្កើតកាក់របស់ពួកគេ។ Prime Trust គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់សេវាដោះដូរលុយដុល្លារជាកាក់គ្រ៊ីបតូនៅក្នុងសហរដ្ធអាមេរិក។កាលពីម្សិលមិញនេះ Prime Trust

Read more

អំពីកាក់ TUSD – TrueUSD

TUSD ឬ​ TrueUSD គឺជាប្រភេទStable Coin ដែលមានការធានាតម្លៃដោយលុយ Dollar (Fiat-backed)។Stable Coin គឺជាកាក់ដែលមានតម្លៃមិនលើសឬក្រោម 1 ដុល្លារ។វាត្រូវបានប្រើដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើកាក់គ្រ៊ីបតូផ្សេងៗ ,ជាមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង Blockchain ដូចជាយកទៅអោយគេខ្ចី ឬ យកទៅបញ្ចាំដើម្បីខ្ចីកាក់ផ្សេងៗមកប្រើផងដែរ, អ្នកវិនិយោគក៏ប្រើដើម្បីជាកន្លែងសម្រាកលុយក្រោយពីពួកគេបាន Trade ចំណេញផងដែរ។

Read more