កាក់ TUSD ជួបបញ្ហាក្រោយPrime Trust មិនអាចដកលុយដុល្លារអោយបាន

កាក់TUSD គឺជាកាក់ Stable Coin ដែលត្រូវមានតម្លៃ 1$។ ហើយដើម្បីបង្កើតកាក់ 1 TUSD បានក្រុមហ៊ុននេះត្រូវរក្សាលុយមួយដុល្លារចូលក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចជឿទុកចិត្តបានព្រោះបើជាប់បញ្ហាអីគឺអ្នកវិនិយោគអាចយកកាក់របស់ពួកគេទៅដកជាលុយដុល្លារជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះ។ TUSD បានប្រើប្រាស់ Prime Trust ក្នុងការតម្កល់លុយដុល្លារដើម្បីបង្កើតកាក់របស់ពួកគេ។ Prime Trust គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់សេវាដោះដូរលុយដុល្លារជាកាក់គ្រ៊ីបតូនៅក្នុងសហរដ្ធអាមេរិក។កាលពីម្សិលមិញនេះ Prime Trust

Read more