ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភ:

គណកម្មការមូលប័ត្រអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ទៅលើគម្រោង TerraForm (LUNA) ពីបទបោកអ្នកវិនិយោគដែលមានអ្នកចូលរួមបង្កើត Do Kwon នៅពីក្រោយ។តាមការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Terraform បានវេរកាក់BTC ចេញចំនួន 10,000 BTC រួចបានដកជាលុយនៅក្នុងប្រទេសស្វ៊ីសបានចំនួនជាង 100 លានដុល្លារតាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ 2022។ Collab.Land បានបង្ហាញពីចេទនាចែកកាក់គ្រ៊ីបតូជារង្វាន់់ដល់សហគមន៏ឬអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដែលមានចំនួនជាង2 លាននាក់។Collab

Read more