ចោរដែលបានលួចកាក់ក្នុងគម្រោង Transit Swap Defi បានវេរលុយ 16លានដុល្លារអោយវិញ

Transit Swap គឺជាDEX ដែលអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកប្រើប្រាស់មកដូរកាក់បាន។ Transit Swap ត្រូវបានចោរលួចកាក់គិតជាលុយចំនួន 23 លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅ។គួរអោយដឹងផងដែរថាចោរបានលួចលុយចេញពីគម្រោងនេះបានគឺដោយសារចន្លោះប្រហោងក្នុងកូដរបស់គម្រោងនេះផ្ទាល់តែម្តងហើយក្រោយពីបានត្រួតពិនិត្រហើយម្ចាស់គម្រោងបានធ្វើការសុំទោសដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើកំហុសដ៏ធំមួយនេះ។គួរអោយដឹងផងដែរថា Transit Swap គឺគម្រោងមួយរបស់ Transit Finance ដែល Transit Finance នេះមានទាំងគម្រោង NFT Marketplace

Read more