បុរសម្នាក់នេះចំណេញបាន 1 លានដុល្លារដោយប្រើលុយចំនួន 27$

ថ្មីៗនេះLookonchain បានរាយការណ៏ពីអ្នក Trader ម្នាក់បានចំណេញពីកាក់ PEPE ដែលជាប្រភេទកាក់ shitcoin ដល់ទៅ 1 លានដុល្លារពីការចំណាយលុយត្រឹមតែ 27$។ ដោយ Trader ម្ចាក់នោះបានចំណាយលុយ 0.013ETH ឬ​27$ ទៅទិញកាក់ PEPE បានដល់ទៅ 2.52ពាន់ពាន់លានកាក់ហើយសព្វថ្ងៃកាក់

Read more