វេបអោយខ្ចីគ្រីបតូមួយកំពុងតែប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបានគ្រប់គ្រងលើករណីរបស់មហាសេដ្ធីក្នុងគោលបំណងបញ្ជាសការដួលរលំរបស់វេបខ្លួន

Solend គឺជាវេបផ្តល់សេវាការផ្ញើ និង កម្ជី នៅក្នុងBlockchain Solana។ Solend បានរាយការណ៏ថាមានករណីមួយដែលបានខ្ជីកាក់ក្នុងវេបរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនលុយយ៉ាងច្រើនហើយអាចធ្វើអោយវេបSolend ដួលរលំដោយសារការផ្តល់កម្ចីមួយនេះហើយអាចបង្កភាពវឹកវរដល់Blockchain Solana ផងដែរ។ ករណីនេះបានដំកល់កាក់Sol ចំនួន 5.7លានកាក់ដែលស្មើនឹង95% នៃកាក់ដែលបានផ្ញើក្នុងវេបសាយទាំងអស់ដើម្បីខ្ចីកាក់ USDC និង ETH គិតជាលុយដុល្លារគឺចំនួន 108

Read more