គណនីInstagram របស់ Bored Ape NFT ត្រូវបានHack ហើយធ្វើអោយម្ចាស់NFT ខាតលុយអស់ $3លាន

កាលពីព្រឹកម៉ោង5ទាបភ្លឺ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 26 ខែមេសា Bored Ape NFT(NFT រូបស្វា) បានប្រកាសអោយដឹងតាមTwitter ថាគណនីInstagram របស់ខ្លួនត្រូវបានហ៊ែកហើយបានដាក់ Link ទៅកាន់វេបសាយរបស់ចោរដែលបានរចនាមកអោយដូចទៅនឹងវេបសាយផ្លូវការរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុង ផុស ក្នុងInstagram ដើម្បីអោយអ្នកដែលមានNFT រូបស្វាចូលទៅយក Token ដោយFree។ ម្ចាស់NFT

Read more