សង្ខេបករណីធនាគារ Silicon Valley Bank បានបិទ

ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងពីពត៍មានដ៏សំខាន់មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ធកិច្ចពិភពលោក ក៏ដូចជាវិស័យគ្រ៊ីបតូដែលពត៍មាននោះគឺការបិទទ្វារបស់ធនាគារ Silicon Vally Bank។ធនាគារ Silicon Valley Bank គឺជាធនាគារលំដាប់លេខ 20 របស់សហរដ្ធអាមេរិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ទៅ 211.8 ពាន់លានដុល្លារកាលពីចុងឆ្នាំ 2022 ហើយការបិទទ្វារបស់ធនាគារនេះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាការដួលរលំរបស់ធនាគារអាមេរិកទីពីរដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ធអាមេរិក។ដែលការដួលរលំទីមួយគឺការដួររលំរបស់ធនាគារ Washington Mutual Bank កាលពីឆ្នាំ 2008

Read more