គម្រោងផ្តល់ Liquidity របស់ Solana ឈ្មោះ Serum បានជួបបញ្ហាជាមួយ FTX

Serum គឺជាគម្រោងផ្តល់ Liquidity ធំមួយរបស់ web3 ដែលបង្កើតនៅក្នុង Blockchain Solana គម្រោងមួយនេះមានការសង្ស័យថាត្រូវបានគេហ៊ែកដែរកាលពីថ្ងៃដែល FTX ត្រូវបានគេហ៊ែក។ កាលពីថ្ងៃសៅរ៏កន្លងមកនេះមានគេលួចដកកាក់ចេញពី FTX ចំនួន400 លានដុល្លារដែលបណ្តាលអោយ FTX ជួបបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតបានប្រកាសក្ស័យធន។ អ្នកអភិវឌ្ឃន៏របស់ Solana បានសង្ស័យថា

Read more