ក្រុមហ៊ុន Sequoia Capital ចេញមកសុំទោសអ្នកវិនិយោគក្រោយក្រុមហ៊ុនខ្លួនខាតលុយអស់ 150 លានដុល្លារជាមួយ FTX

ក្រុមហ៊ុន Sequoia Capital partners បានចេញមកសុំទោសអ្នកវិនិយោគក្រោយពេលបានខាតលុយចំនួន 150 លានដុល្លារជាមួយនឹងការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន FTX។ កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន Sequoia partners បានប្រកាសប្រាប់អ្នកវិនិយោគថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវអោយបានល្អិតល្អន់ជាងនេះមុននឹងធ្វើបន្តធ្វើការវិនិយោគនៅថ្ងៃអនាគត ហើយ ពួកគេបានទទួលកំហុសថាពួកគេបានគិតខុសជាមួយCEO របស់ FTX លោក Sam Bankman-Fried រហូតធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនខាតលុយអស់យ៉ាងច្រើន។ក្នុងការប្រកាសនេះផងដែរ

Read more