កាក់ SAND ឡើងដល់ទៅ20%ភាគរយកាលពីម្សិលមិញក្រោយពីកិច្ចប្រជុំការបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់ Metaverse

នាយកប្រតិបត្តិបានអោយដឹងថា ការលក់ Platform Sandbox អោយទៅ Meta គឺនឹងមិនកើតឡើងឡើយទោះយ៉ាងណាក៏កាក់Sand ក៏នៅតែឡើងក្រោយពីមានការប្រជុំបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់ Metaverse។ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់កាក់ Sand បានឡើងដល់ទៅ 20% ក្នុងរយពេល 24h ដែលឡើងដល់តម្លៃ 1.31$ ក្នុងមួយកាក់ដូចជាគ្នាទៅជាមួយកាក់ MANA ផងដែរដែលវាបានឡើងដល់ទៅ 9%

Read more