ការរងចាំបានមកដល់ The Sandbox ចាប់ផ្តើមដាក់លក់ដីប្លង់ថ្មីទៀតហើយ

សម្រាប់អ្នកដែលបានខកខានទិញដីនៅក្នុងThe Sandbox កាលពីវគ្គមុនដែលមានឈ្មោះថា The Mega City 1 មិនចាំបាច់ខកចិត្តទៀតទេព្រោះ The Sandbox បានប្រកាសថានឹងដាក់លក់ដីប្លង់ថ្មីThe Mega City 2 នៅ ថ្ងៃទី 28 ខែមេសាម៉ោង 8 យប់ខាងមុខនេះ។ប្លង់ដីថ្មីគឺមានគម្រោងអភិវឌ្ឈលើផ្នែក​

Read more