មករៀនពីមហាសេដ្ធីគ្រ៊ីបតូ Changpeng Zhao (1/12)

Changpeng Zhao (CZ) គឺជាអ្នកបង្កើត និង នាយកប្រតិបត្តិរបស់វេបសាយ និង App ឈ្មោះ Binance ដែលជា​កន្លែងទិញនិងលក់គ្រ៊ីបតូដ៏ធំជាងគេមួយក្នុងលោក។ មិនផ្លូវការសព្វថ្ងៃគាត់មានលុយ 17.4 ពាន់លានដុល្លារ។ គាត់ធ្លាប់បានលក់ផ្ទះ និង ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអត់ប្រយោជន៏ទាំងអស់របស់គាត់ទៅទិញ BTC កាលពីតម្លៃរបស់វា​នៅ 600$/BTC

Read more