មកដឹងពីប្រវត្តិ The Bitcoin Pizza Day ទាំងអស់គ្នា

ថ្ងៃទី 22 ខែ ឧសភា ត្រូវបានកំណត់ជាថ្ងៃ The Bitcoin Pizza Day ព្រោះវាគឺជាថ្ងៃដែល Bitcoin ត្រូវបានយកមកចាយវាយដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយការយកBitcoin ចំនួន 10,000 BTC ទៅទិញPizza។ កាលពី 12​ ឆ្នាំមុន(ឆ្នាំ 2010)មានអ្នកសរសេរប្រូក្រាមម្នាក់មានឈ្មោះថា

Read more