មកស្គាល់ពីគម្រោង Blockchain Oasys ដែលជា Blockchain ទាក់ទងនឹងហ្គេម

មិនមែនជាដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ មុននឹងយើងទៅស្គាល់ពីគម្រោងនេះខ្ញុំចង់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូនេះ វេលាម៉ោង 5:30 ល្ងាចកាក់ OAS (ជាកាក់របស់ Oasys) នឹងដាក់លក់ក្នុង Platform ដូចជា OKX, Kucoin, Bybit, Gate io, និង Huobi។

Read more